http://www.molifan.net/thread-648981-1-1.html

魔怀网

 找回密码
 会员注册
【清净专卖】收售魔力帐号/宠物/出售各种极品号/宠物/mb/QQ93233693【江南拍卖中介】玩大赛、畅游PK、回收出售各种不玩账号宠物 QQ1642276831 网站继续运营!新任版主陌上会帮奇酷分担部分工作,可加其QQ334543489沟通
查看: 1772879|回复: 12713

[收购] QQ93233693清净专卖专业为你收购各种王宠好宠满档宠大赛宠打包优先龙证奇酷证个认证

[复制链接]

无尽星空

UID
15041
积分
106801
阅读权限
99
元素碎片
7391
在线时间
10091 小时
最后登录
2024-7-26
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

发表于 2013-5-16 13:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 清净信誉商 于 2024-4-30 16:28 编辑 + V9 [; U( V% y- b/ T: S7 O% X, h' H

7 b, ?/ H  d4 qQQ:93233693(主Q93233693好友太多系统有时会忽略= =,加不上主Q可加唯一小Q:443397773)
+ A" I! W' d8 j8 s【收购】怀旧魔力牧羊:100-120各种账号、帮您快速打包解脱

4 m9 w2 H) n6 X3 ?0 Y2 ~& [! r【收购怀旧魔力牧羊:极品宠、冠军宠、满档宠、高级宠、稀有珍品、急甩宠( ^1 R( d  E' F: }. Q2 p) L# j
收购冠军宠:奇美拉、多拉姆糖、蛟龙、希特啦、火牛、白龙、冰龙、黑龙(便宜冠军宠、处理冠军宠)% u. b1 J8 `/ w0 `6 A/ H
收购稀有宠:黑蛇、三号机、冰牛、 风牛、鼠王、各种UD、奇美拉、原罪、黄金龙、超梦、四色ly、剑露比等各种好宠
% {0 t$ N  O  u: {2 O- q+ D$ O: h/ u收购满档宠:各种PK希有满档宠、满档改翠绿、改红鬼、改僵、改蜜蜂、超梦等满档好宠2 M3 ?1 W- C2 h) _) R9 V
收购极品宠:各种稀有。100-120高级宠 便宜宠物(欢迎打包处理)
/ R6 K) a# r. k5 L
收购120极品宠:PK宠、改武装、改红鬼、章鱼魔导师、改黑鸟、南瓜魔、各种UD、各类极品魔宠、
( k4 o% d. |; Z- [$ n收购120极品宠原罪(攻血) 改僵(攻敏)各类极品攻敏宠
' Q/ Z; j5 I1 j6 t& {/ l. O3 Q
4 L' g" K0 w7 h# _2 S( j: ?" v9 }
收宠物可以一次打包解脱,交易方式可以中介淘宝先东西后打款,信誉放心。(黑货不收)
- f- q; n8 x9 X7 d* m7 A) [! f( i本店接受换货,(差价多退少补)4 b. {) ]1 g& S  |6 f! N# ?
                     ^$ R) _; L* G" I
【收购怀旧魔力牧羊:高级账号、中介证、玩家证、各种职业账号、连证
% Q! `) r1 Y) R大量收购所有轻装账号:传教、法师、弓手、巫师、咒术、格斗(只收100-110满技能的)
  Q9 ^+ f$ M% m大量收购所有重装账号:剑士、骑士、斧头、(只收100-110满技能的)
% D8 G0 s9 z% y" i收购:驯兽、饲养(未满级暂时不收)
9 t# G$ J3 H; V, P9 N* I
收账号可以一次打包解脱,交易方式可以中介淘宝先东西后打款,信誉放心。(黑号不能过户不收)7 k1 ^& ^3 E6 T: z: J3 [- r
本店接受换货,(差价多退少补)1 t8 ^+ U7 y6 y
本店接受代卖:冠军宠、稀有宠、满档宠、高级宠、极品宠、普通宠
! _# \" |! b) l4 e# G5 b2 e1 R(市场差不多等级差不多的宠什么宠都可以接受,专业解决各种疑难杂症,不接受黑货!!!
4 I# L; a9 d! t5 z2 h: V) K% V(量大优先,极品优先。流程为先给予我们物品正面图片,数据图片,技能图片,留下联系方式,即可进行代卖)3 [+ k8 w% w& e" e% h
% y- s0 o# k' B4 |2 O
/ u, d( h9 M* t2 m/ o! j: T: x- n
此贴是专门收购东西的帖子如果需要购买宠物或账号请点击:http://www.molifan.org/thread-818893-1-1.html& l. t- E( H. o- L- V' I
如需其他账号宠等,请看淘宝一元链接,只需点击,下滑看详情页https://item.taobao.com/item.htm?id=21722708894
! `  T4 _" x+ N% A( W5 J( r  H0 O- e: A! f0 x  D* q
(或进淘宝选店铺搜索:清净信誉商)就可以看到了6 ~+ _+ i' a7 A# n0 N0 ~0 k0 ^! ~

# G5 @% a4 X" C8 X) xQQ:93233693(最近主QQ93233693人满了,添加的好友太多系统有时会忽略= =,主Q加不上可加唯一小Q443397773)     唯一微信:13413754322   维一阿里旺旺:mualinyi
9 O  d* f$ G- O; r9 I   淘宝店铺地址:http://shop36052515.taobao.com/
6 \& k% o( L2 t& \) H   联系电话:13413754322
   
% J+ u: v: t, l* v* P" ?3 e/ w' |; }1 {$ n7 i# ?
9 S6 Y9 O  B  V" r/ d1 A

无尽星空

UID
15041
积分
106801
阅读权限
99
元素碎片
7391
在线时间
10091 小时
最后登录
2024-7-26
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-16 15:15:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 清净信誉商 于 2024-7-24 02:32 编辑
) T- S9 P4 ]) c7 r3 O7 E' ?. a( V
出售账号:- N; r; u. N4 w8 i' X! z$ s: A. H1 E" \
七连证120级格斗117弓手战斧105法师9个10传教  1600' ]0 w+ v. G% a& x
连证116级-109级骑士7个10忍者传教格斗两个战斧  1400+ J/ j; \0 }8 h$ Y3 z) y5 K; J  H
120级剑士3个10连证格斗4个10弓手     1100; Q0 P9 X3 b! n0 }7 K+ Y
120级骑士7个10配9C装备连证69级饲养6000点   8006 M2 c/ P) R: n9 r9 a+ C0 \5 b
120级巫师6个10点卡2万2    800
8 y6 x' ~6 J2 n4 B) P8 m120级骑士7个10配9C装备      800# |0 |' n. J8 n% W/ D7 y% I. h
120级战斧5个10配9C装备     750  ~5 a+ Y- _# T2 ~! k. G
117级战斧6个10配9C装备     7505 E. V' C. {" `! A# ?( W( o/ i/ t* l. M8 m
117级战斧6个10配9C装备     750: ^0 H% K/ W5 }$ Y' r1 [5 S! Z0 r  E
120级战斧5个10,7500点    700
9 ]0 W; a! U# Z/ R, w8 Z$ E% k95级1咒4格技能9点卡1万8      700
4 M1 W4 S0 A8 p2 A110级咒术3个10连证113级四个战斧3个10   700& b& }# h9 R- @3 i+ T
119级忍者7个10     680
1 x2 W( R) V& ~/ t" [120级格斗5个10           600$ K2 J2 }) g* A1 H! \: J/ [% p
五连证110级传教超强补血10连证4弓手 6009 t3 c  C1 k2 t. y
118级格斗5个10,7000点      550
; F% a+ Z" k( j- q! N117级格斗5个10    500* l0 i5 M3 }' F9 v( Q5 R
90级法师4个10,3个9   400
8 E5 W: c( F) z, @# f, c83级巫师连证4个弓手点卡7-8技能7500点    550, \3 _5 r0 |" |" X
120级格斗4个10,7000点     500) L8 k& T! {# [% B0 ?3 S5 G
113级法师技能1个10,一个9,2个8     500% Y* O. W- ?; ^- m; q
110级巫师4个10.9000点   450
9 O8 z9 C, k! |* D% W120级弓手1个10点卡   4009 a; n5 b- P9 V8 B8 E
116级格斗3个10     450
% p& f/ o+ V* Q) m5 O: z115级战斧3个10      450
. }7 Q6 f9 C2 H5 `120级弓手技能乱10      400
% V' _2 W% ?9 D! B120级格斗2个10    400
! s' J& \. y1 Z/ P) u2 A9 k114级传教4个10      4001 j: k* B9 `  X/ m2 x
116级弓手技能10    350+ S1 e" Y3 i: Q0 J- D& V
105级三卡忍者6个9       3302 z# z/ @: C/ \( y
出售宠物:2 I( T) T' t" D$ _8 Q& K( }) Y. T
101级女王之刃剑露比30040攻        4200
) z( s9 w7 |4 C  f114级女王之刃剑露比20231攻   4200
4 q) k9 `; z* B1 Y( k87级希特拉00101混2攻3686血  18001 ~  i: J: W0 `" ]4 h% R! D) P2 j
120级满档年兽魔00000    1480: D+ L- u# p7 [- a% u* u) z  q
120级满档改粉红血魔加点PK        1600
, ]  J8 |9 W& M2 M" X& T112级改镰刀3500血01024       
2 U9 X# N* }9 W5 T5 r9 s* R, @% W) y0 K112级改镰刀3500血01021       
" i% U' d/ b2 h" `$ B7 l112级改镰刀3500血01021        9 D& ^0 z# R8 D. s( G; z% o1 p
112级改镰刀3500血01023       
/ P# j; H9 d6 J8 a; F112级改镰刀3500血01024  一队     1300
) |+ V9 m& q% G( h: d62级黄金巨龙00030血        700% [+ e3 l8 l8 {% f5 {& V" L  L( H
120级希特拉00310血         900: w( O0 O1 F) w
120级希特拉00311血        700. B, C7 ]3 U# S4 K$ j3 J( V* P6 f( R
111级希特拉03210 3640血        600% O- B0 l- {- f* h
86级希特拉00220混1攻3629血        7003 o3 ^/ }' }8 }1 j
42级改红帽00001功        480/ [, }; N/ N! S) Z
120级冰牛寒冰牛头怪10311攻        450
  p) ^5 x* H6 C120级寒冰牛头怪冰牛31010        350+ x; O; V0 k8 s. _6 D4 j# L+ N- e
113级改红巨人00033血       
, m' N: `  B) b8 F# G" p5 w113级改红巨人00034血       
' U' G5 L" t: i( b% v4 q1 Z  Q113级改红巨人00033血        ' q/ a4 V( E( s! K% `  K$ G8 B. b
112级改红巨人00033血       
/ [  m5 [$ {+ b112级改红巨人00031血    一队        450* s2 {4 _# W% m0 O  {- v8 Y
32级三号机22100试做型        400
8 `) p1 O! t7 w2 v' t; r+ f$ ~71级原罪之魔原罪00341血        350
' j" |: s' o' z9 o( P1级艾德奇美拉31040           330
( _& l0 \3 c7 H0 S; L/ o4 u68级原罪之魔原罪02034血        330
6 U+ Q7 k# y* q, I6 D6 N105级艾德奇美拉14111血        3306 |& R% `* Q* a) B8 V+ x
1级红魔ly红魔乔卡34331        300
/ Z* ~* x& `+ ?8 ]! a* O120级改镰刀01003攻        3305 r3 ~0 ?) l( Z% @1 K* j6 \1 u% a
55级改镰刀00021血                3507 l9 F% P+ h9 b5 E& \- Q$ o, t
120级改红鬼10011魔        380
- h7 x& q0 L* {' l: |112级白忍者24234攻        300
% s8 A5 c$ G# x# \( M93级改穴龙活泼的穴龙00203血        350
8 U0 P( o( J8 G, t; H8 _120级大地牛大地牛头怪11000攻        350
, f, T( I9 F* ~9 |' @% r* Y1级艾德奇美拉31040           330
1 I' w& S$ j& U, p, u95级原罪31201攻        3303 k. i- w, c5 t2 j! R! F! ]+ ?/ p
120级改绿鬼04001魔        3207 P# l& L% X) |* i# l: ]
120级满档未改螳螂绿螳螂00000        350
( }+ J! ~3 j4 G- q104级改白狗00202攻        2803 a* \1 y# V2 u# Y9 D5 X
108级冰牛寒冰牛头怪12010血    350
3 v* f0 R' k+ l$ g2 H( \31级火焰牛头怪火牛10122血        290
: s4 |6 B0 {- q' p# w3 W: _7 Q& L61级改炎龙00241血        290
5 r4 A5 L) v. n& k8 I" C# m; N120级风牛11102魔        2808 J$ u6 A" D4 P1 O* r! i7 m
117级改镰刀20300攻        280
6 I- H  {* u( m( W# c$ e120级艾克尼奇美拉33303血        260
/ A9 d  r* K3 b9 I$ }101级改风刀11000攻        230
+ E4 P, T5 W3 ^101级钢铁骑士00322攻        200: k9 r# A8 z" h' l! R: J/ R
47级火牛21140攻        2001 @3 v- h5 L" e" \: {: r+ W& ^
46级地狱使者20420攻        2008 P& E  Z- L2 V, V+ {) {
119级矿工哥布林40003攻        200
4 K" T) j/ `/ [+ z, L5 I43级钢铁低语者20010        280) G; P1 O$ k9 u* o9 [
110级风牛12021        260
1 z6 T0 V$ `5 m3 X# r) A% w110级地狱将军11002血        260
/ G  q% ~! d* A( t2 G6 v67级原罪之魔原罪04111血        280
/ y: h8 r- s4 O0 w8 ?& V% U9 K80级岩地跑者满档00000攻        280, F& X: N5 Q+ J
120级改木11000血3586血        280
  K" L  C  Z. o120级改镰刀10303攻        2806 v/ \2 a5 A. l+ h. {
110天使之翼白ly22131攻        2804 G2 Z$ Z: }2 L) m9 J& y
56级钢铁低语者21010魔        260, i3 E  q1 O+ j/ A
64级原罪之魔原罪24000血        2600 a4 w/ R* T: `# b0 Z  q/ D
101级地狱将军10030攻        260
; v. Q0 [$ {4 X3 m3 W5 q+ a& L110级白ly天使之翼04242血        260
- a( H' U9 P8 Z95级改巨人改绿巨人12000血        2309 b7 v3 l- _4 U
57级改黄蜂01010血        2308 d* A1 J! n0 G% f  A# E" f
77级钢铁骑士02030血        230
* H* T. C) _0 y  L5 A" C" [: k/ K99级大蛇40004魔        2306 @% x; [' Q7 J. [
44级冰牛寒冰牛头怪20331功        230
1 x. I0 h4 I2 Z- G0 ^/ e22级改造绿巨人改绿巨人02100功        230
$ e0 @7 J/ [6 @, \8 T50级改镰刀02111功        230* w! r5 k8 \6 M# q" I
117级地狱将军11400血        230
) w7 ^; C( W: M8 \100级风牛12130魔        2309 x. N$ G7 T2 n/ m& B3 b5 J" q5 B
120级冰原狼20012攻        2304 T  V$ r6 A# t  m! I: Z: {" D. \4 W
114级火牛21121血        230
6 [" q3 g: Z6 Y- [( P2 ?+ A93级钢铁骑士03202血        230
; O. K4 u+ q& {0 U0 {" k7 \110级改木11001攻        230% \7 u' N" D' M" N$ X$ k9 O: E! w$ j
22级改白狗00411攻        2303 M5 i- w% S2 b
104级地狱将军00314血        230
- P2 c  N4 N( S% s3 y* Q110级钢铁骑士02021血        230
  C, w( \% m" I115级冰牛30431攻        190
6 N' G0 k% d: g& P! T" \: A
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
106801
阅读权限
99
元素碎片
7391
在线时间
10091 小时
最后登录
2024-7-26
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-16 17:44:42 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
106801
阅读权限
99
元素碎片
7391
在线时间
10091 小时
最后登录
2024-7-26
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-16 21:14:51 | 显示全部楼层
dddddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
106801
阅读权限
99
元素碎片
7391
在线时间
10091 小时
最后登录
2024-7-26
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-16 23:59:53 | 显示全部楼层
ddddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
106801
阅读权限
99
元素碎片
7391
在线时间
10091 小时
最后登录
2024-7-26
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-17 02:31:38 | 显示全部楼层
dddddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
106801
阅读权限
99
元素碎片
7391
在线时间
10091 小时
最后登录
2024-7-26
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-17 12:49:22 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDD
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
106801
阅读权限
99
元素碎片
7391
在线时间
10091 小时
最后登录
2024-7-26
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-17 14:56:13 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
106801
阅读权限
99
元素碎片
7391
在线时间
10091 小时
最后登录
2024-7-26
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-17 18:08:57 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
106801
阅读权限
99
元素碎片
7391
在线时间
10091 小时
最后登录
2024-7-26
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-17 20:57:49 | 显示全部楼层
dddddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
106801
阅读权限
99
元素碎片
7391
在线时间
10091 小时
最后登录
2024-7-26
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-18 02:18:58 | 显示全部楼层
dddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
106801
阅读权限
99
元素碎片
7391
在线时间
10091 小时
最后登录
2024-7-26
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-18 11:56:27 | 显示全部楼层
ddddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
106801
阅读权限
99
元素碎片
7391
在线时间
10091 小时
最后登录
2024-7-26
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-18 14:16:00 | 显示全部楼层
ddddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
106801
阅读权限
99
元素碎片
7391
在线时间
10091 小时
最后登录
2024-7-26
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-19 10:10:31 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
106801
阅读权限
99
元素碎片
7391
在线时间
10091 小时
最后登录
2024-7-26
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-19 15:09:29 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
106801
阅读权限
99
元素碎片
7391
在线时间
10091 小时
最后登录
2024-7-26
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-19 17:14:33 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
106801
阅读权限
99
元素碎片
7391
在线时间
10091 小时
最后登录
2024-7-26
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-19 20:07:05 | 显示全部楼层
dddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
106801
阅读权限
99
元素碎片
7391
在线时间
10091 小时
最后登录
2024-7-26
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-20 19:16:29 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
106801
阅读权限
99
元素碎片
7391
在线时间
10091 小时
最后登录
2024-7-26
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-22 15:54:42 | 显示全部楼层
dddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
106801
阅读权限
99
元素碎片
7391
在线时间
10091 小时
最后登录
2024-7-26
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-22 18:22:38 | 显示全部楼层
dddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 会员注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|日志分享 ( 浙ICP备16045156号

GMT+8, 2024-7-26 02:31

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表